wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Hobby twoją pracą. Kompleksowe wsparcie osób 30+ zamieszkujących województwo podkarpackie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wartość Projektu: 1 848 919,63 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 571 581,68 zł

Cel główny projektu:
Zwiększenie, w okresie 01.10.2018–31.01.220, poziomu aktywności zaw. 72os bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy w wieku pow.29 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym uczestnikom projektu:
1) ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
2)nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
3)nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
4)nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy - co w efekcie umożliwi osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej ogółem min. 44% Uczestników Projektu, po opuszczeniu programu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 31.01.2020

Kto może być uczestnikiem projektu?
Uczestnikiem może być osoba bezrobotna lub poszukująca pracy pozostająca bez zatrudnienia w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkująca na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) i należąca co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • osoby od 50 roku życia;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy w ramach projektu? 

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Grupowe poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staż zawodowy;
 • Wsparcie pośrednika pracy.

Co zapewniamy Uczestnikom?

 • Zwrot kosztów dojazdu;
 • Pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną;
 • Sale dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • Materiały biurowe i szkoleniowe;
 • Wyżywienie i serwis kawowy;
 • Ubezpieczenie NNW .

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!